Прилетів з хмаринки сніг, на гілля змією ліг. Землю вкрив,миісто вмив, пізній цвіт занапастив. Білий, білий капелюх підморозив цвіт до вух. Білий сад, білий слід, павутинка поміж віт. У мереживі гілок щось жовтіє? Ой, листок! Гомонить і горить, ще на варті, ще не спить. Наталя Карпенко

Річний звіт про діяльність закладу

       Аналіз  статистичних  даних  складу  педагогічного  колективу  


Кількісний склад педагогічних кадрів


Навчальний рік

Кількість педагогічних працівників

Освіта

Повна вища

Базова  вища

Неповна вища

кількість

%

кількість

%

кількість

%

2015-2016

28

18

64

3

10,7

7

25,3

2016-2017 

28

21

75

2

7,1

5

17,9


Якісний склад педагогічних кадрів
                                                                                           


Стаж педагогічної діяльності працівників                                                                               

 

Організація освітньо-виховного процесу дошкільного навчального закладу в 2016 - 2017 н. р. здійснювалась згідно з Національною доктриною розвитку освіти в Україні, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти і була спрямована на реалізацію завдань Програми розвитку дошкільного навчального закладу на 2016 – 2020 р.р., організацію соціального партнерства, психологічної підтримки сім'ї в контексті забезпечення здоров’язбережувального розвитку дитини-дошкільника; формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми; інтеграційний підхід до формування уявлень та вмінь дітей у галузях природничих наук, інженерії, мистецтва, математики, інформаційної культури; апробацію педагогічних новацій в галузі музичного виховання дошкільників.

Основними віхами методичної роботи в КЗ «ДНЗ № 72 ВМР» протягом 2016 – 2017 навчального року були підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, розвиток творчого потенціалу кожного члену педагогічного колективу, а відтак – досягнення позитивних результатів у вихованні, розвитку та навчанні дітей, оптимізації освітньо-виховного процесу.

Зміст методичної роботи в закладі будувався на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, на­вчальних планів, програм, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, прогресивному педаго­гічному досвіді. З метою реалізації завдань Базового компонента  дошкільної освіти, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 16.06.2016 р. № 1/9-315 «Щодо організації освітньої  роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» впроваджувалися освітні програми:

 • Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Богданець-Білоскаленко Н.І. Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років. Вихователі всіх вікових груп;
 • О. Березина, О. Гніровська, Т. Линник. Грайлик. Парціальна програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі. Вихователі Хрустовська В.В., Мельник С.І.;
 • Л. Лохвицька. Про себе треба знати, про себе треба дбати. Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку. Вихователі Шликова Н.А., Шоломицька О.М., Зять Н.В., Каменських Г.Я., Трегубова К.М., Ратушняк В. М.
 • Семизорова В. В., Духновська О. І., Пащенко Л. Ю. Цікаві шашки. Програма з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи. Вихователі Ратушняк В.М., Трегубова К.М.

Велика увага приділялася спрямуванню зусиль педагогічного колективу на побудову навчально-виховного процесу на засадах розвивальної педагогіки, спрямованої на раннє виявлення та найбільш повне розкриття потенціалу (здібностей) у дітей, з урахуванням їх вікових та психологічних особливостей, превентивного виховання в системі освіти дошкільного навчального закладу, реалізацію сучасного особистісно орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування в дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість.

У КЗ «ДНЗ № 72 ВМР» створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування професійної компетентності педагогів. Значна увага приділялась в закладі  роботі з питань самоосвіти. В результаті такої роботи опрацьовані актуальні питання організації освітнього процесу, проведені звіти та презентації напрацьованих матеріалів. Результатом проведених заходів є підвищення проектно-конструктивної свідомості та прагнення  педагогів до постійного самовдосконалення.

Протягом року методичний кабінет закладу забезпечував педагогів необхідною періодикою, науковою та методичною літературою, рекомендованою Міністерством освіти і науки України до використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів. Було вивчено нормативні, законодавчі та інструктивно-методичні документи в галузі освіти.

Методичні заходи мали інтерактивний характер та були  спрямовані на підвищення якості освітнього процесу крізь призму сучасних тенденцій розвитку дошкільної освіти.

Широко використовувалися інтерактивні форми методичної роботи з педагогами, зокрема практикум, семінар-практикум, робота динамічної групи, відкриті покази, майстер-класи. Завідувачем Волковою Н.І. та вихователем-методистом Журавель Н.В. надавалися змістовні консультації з питань розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку. На допомогу вихователям організовувалися виставки методичної літератури відповідно до плану роботи.

Систематично проводились педагогічні години, на яких розглядались  психолого-педагогічні досягнення, інноваційні технології з питань освіти.

У вересні 2016 року було проведено практикум для педагогів та батьків «Лікувальна педагогіка як засіб збереження здоров’я дитини», який сприяв формуванню вміння визначати та оцінювати причини аномальної поведінки сучасних дошкільнят, став ефективним засобом дієвої допомоги педагогам і батькам щодо взаємодії в конфліктних ситуаціях між дітьми, між дітьми і дорослими, виборі правильної тактики виховного впливу і налагодження тісної взаємодії між дітьми, педагогами і  батьками. 

Переоціненню, вдосконаленню фахової майстерності педагогів дошкільного навчального закладу сприяли педагогічні читання «Виховний ідеал Григорія Ващенка» (березень 2017 р.). Григорій Ващенко привертав увагу своїми публікаціями до сучасних завдань освіти й виховання української молоді. Педагоги переконалися, що його вимоги до принципів навчання і виховання мають вирішальне значення в освітньому процесі сучасних закладів освіти, в тому числі і дошкільних, так як ефективність освіти і виховання можуть гарантувати тільки виховні засади творця повного курсу української національної педагогіки.

На підставі висновку науково-методичної комісії з інформатизації закладів освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України від 26.10.2016 (протокол № 3), враховуючи клопотання Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації від 01.06.2016 № 34-1-02/2218, наказу Міністерства освіти і науки України від 21.02.2017 № 272, розширено базу для проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі» та надано комунальному закладу «Дошкільний навчальний заклад № 72 Вінницької міської ради» статус експериментального всеукраїнського рівня.

Станом на 01.06. 2017 р. завершено І (аналітико-констатувальний) етап дослідно-експериментальної роботи за темою «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі».

Дослідницько-експериментальна робота комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 72 Вінницької міської ради» в рамках всеукраїнського проекту «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі» на І етапі була направлена на створення такого середовища, яке б дозволило на практиці ґрунтовно реалізувати завдання Базового компонента дошкільної освіти у його варіативній частині «Комп’ютерна грамота» на сучасному рівні, інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння дитиною необхідних масивів знань в особистісному розвитку творчості в дитячому садку шляхом  впровадження нових технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних.

В рамках дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня слід виокремити методичні напрацювання динамічної групи «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища формування компетенцій дитини в дошкільному навчальному закладі» під керівництвом вихователя-методиста Журавель Н.В., у складі завідувача Волкової Н.І., музичного керівника Химич Н.В., вихователів Бистрицької А.С., Малик Н.М., Цилюрик Н.Ю., Пархоменко Т.В., Нетребської Т.Й., Ірлянової О.Я., Шоломицької О.М., Шликової Н.А., Ратушняк В.М., Кравчук В.В.

Важливим аспектом в оновленні методичної роботи в ДНЗ в рамках дослідно-експериментальної роботи став семінар-практикум «Формування інформаційної культури педагога та дошкільника», який дав можливість допомогти педагогам дошкільного навчального закладу в усвідомленні концептуальних засад  формування у дітей елементарних прийомів роботи з комп’ютером у процесі виконання ігрових та навчально-розвивальних програм, оволодінні теорією питання. Побудований на основі   Базового компоненту дошкільної освіти, освітніх програм, що впроваджуються в закладі, семінар-практикум спонукав педагогів до творчого самовираження у педагогічному колективі та у процесі роботи з дошкільниками.

В інтерактивному режимі було побудовано педа­гогічні ради:  «Модернізація освітньої системи дошкільного навчального закладу на засадах STREAM-освіти дошкільнят» (листопад 2016 р.), «Сучасні підходи до  музичного виховання дошкільників» (лютий 2017 р.), «Психолого-педагогічний супровід дитини в дошкільному навчальному закладі» (квітень 2017 р.). В процесі їх проведення було застосовано такі форми роботи як інтерактивні бесіди, тренінг, дискусія, презентація досвіду роботи з елементами практикуму, брейнстормінг, панорама досягнень, робота  в групах.

Варто відмітити високий рівень проведення відкритих показів різних видів роботи, а саме:

 • інтегрованого заняття з пріоритетами пізнавального конструювання «Будинок для ляльки» (друга молодша група № 3), в якій вихователь Малик Н.М. розкрила шляхи формування культури нестандартного, інженерного мислення в дитини молодшого дошкільного віку;
 • інтегрованого заняття «Шукачі фракталів» (старша група № 7, вихователь Пархоменко Т.В.), направленого на розвиток продуктивного, критичного мислення дітей засобами впровадження STREAM-освіти дошкільнят;
 • фізкультурної розваги «Спритні кубики», спрямованого на забезпечення оптимального рухового режиму дошкільника шляхом впровадження інноваційних форм фізичного виховання М. Єфименка (старша компенсуюча (санаторна) група № 9 для дітей з неспецифічними захворюваннями органів дихання, вихователь Зять Н.В.). 

Надзвичайно цікавою та плідною була робота з проведення майстер-класів, під час яких педагоги закладу мали змогу поділи­тись досвідом, практичними здобутками, продемонструвати власну майстерність. Протягом 2016 – 2017 навчального року педагогами закладу були підготовлені і продемонстровані такі майстер-класи:

 • «Слухаємо музику навколишнього»: задоволення пізнавального інтересу творчих потреб дошкільника засобами пошуково-дослідницької діяльності (категорія: педагоги, діти; середня група  № 12, вихователь Кравчук В.В.);
 • «Таємниці музичних інструментів»: театралізована діяльність як засіб ознайомлення дошкільників з особливостями музичних інструментів (категорія: педагоги, діти; перша молодша група № 6, вихователь Мельник С.І.);
 • «Гармонійна взаємодія педагогів з батьками: уникаємо конфліктів» (категорія: педагоги, батьки; старша група № 5, вихователь Кучерук Г.І.).

Вихователями показано справжню школу педагогічної майстерності, індивідуальні професійні досягнення, цікаві та ефективні  форми і методи роботи з дітьми та батьками.  

З метою впровадження сучасних підходів у зміст та організацію освітньо-виховного процесу, створення єдиного освітнього простору і розвитку творчих, пізнавальних здібностей дітей педагогами дошкільного навчального закладу протягом навчального року успішно реалізовано освітні проекти:

 • «Математика в музиці» (автор: музичний керівник Химич Н.В.);
 • «Дошкільнятам про фрактали» (автори: вихователі Пархоменко Т.А., Ірлянова О.Я., Нетребська Т.Й.);
 • «LEGO + математика» (автори: вихователі Бистрицька А.С., Малик Н.М., Рябоконь К.П.);
 • «Формування комунікативної компетенції дошкільників засобами ІКТ» (автор: вихователь Цилюрик Н.Ю.);
 • «Ознайомлення дошкільників з основами біомедицини» (автори: вихователі Шликова Н.А., Шоломицька О.М.);
 • «Розвиток театральних здібностей дітей раннього віку» (автор-укладач: вихователь Мельник С.І.).

Освітній проект «Математика в музиці» (автор: музичний керівник Химич Н.В.) став переможцем (І місце) загальноміського конкурсу освітніх проектів у дошкільній освіті міста у номінації «Творчий проект».

Результати  моніторингу (вересень 2016 р., квітень 2017 р.) показують, що рівень компетентності вихованців груп, у яких реалізовувалися освітні проекти, значно вищий у порівнянні з іншими групами. Можна стверджувати, що дослідницько-експериментальна робота комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 72 Вінницької міської ради» в рамках всеукраїнського проекту «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі» позитивно вплинула на розвиток інтелекту дітей, розширення уявлень про навколишній світ, формування екологічної, мовленнєвої культури, здоров’язбережувальних знань, умінь і навичок та розвиток математичного, логічного, інженерного мислення в контексті неперервності освіти.

У ДНЗ були створені належні умови для формування інноваційної компетентності педагогів. У 2016—2017 навчальному році здійснювалось впровадження таких інновацій:

 • М.Монтессорі. Методика саморозвитку дитини (перша молодша група № 8, вихователь Шабаєва М.А.);
 • Т.Шумей, І.Сергєєва. «Маленькі дослідники». Програма пізнавального розвитку дошкільників у пошуково-дослідницькій діяльності (середня група № 12, вихователі Добровольська Т.А., Кравчук В.В.);
 • Н. Гавриш. Технологія мовленнєво-творчої діяльності дітей дошкільного віку  (середня група № 4, вихователь Цилюрик Н.Ю.);
 • Л. Фесюкова. Виховання казкою (друга молодша група № 2, вихователь Рябоконь К.П.)
 • В. Сухомлинський. Педагогічна спадщина (старша група № 7, вихователі Пархоменко Т.В., Павелко А.П.).
 • Впроваджувалися парціальні програми:
 • О. Березина,  О. Гніровська,  Т. Линник. Грайлик. Парціальна програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (перша молодша група № 6, вихователі Хрустовська В.В., Мельник С.І.);
 • Л. Лохвицька. Про себе треба знати, про себе треба дбати. Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного вік (компенсуючі (санаторні) групи для дітей з неспецифічними захворюваннями органів дихання № 9, 10, 11, вихователі Шликова Н.А., Шоломицька О.М., Зять Н.В., Каменських Г.Я., Трегубова К.М., Ратушняк В.М.

Високої ефективності у формуванні ключових компетенцій дошкільників досягнено в результаті впровадження у навчально-виховний процес Програми з основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку «Афлатот» (друга молодша група № 3, вихователі Бистрицька А.С., Малик Н.М.).

Значна робота проведена по впровадженню позитивного педагогічного досвіду Є. Колосарьової «Дошкільний навчальний заклад і сім’я. Гуманізація відносин», що дало можливість вихователю старшої групи № 5 Кучерук Г.І. налагодити роботу з батьками вихованців як повноправними учасниками освітнього процесу групи.

Продовжено вивчення досвіду педагогічної діяльності вихователя Рябоконь К.П. «Пізнавальний розвиток дошкільника засобами дидактичної гри».

У методичному кабінеті створено «банк» інноваційних технологій, які впроваджуються в практику роботи, розроблені картки інновацій та нововведень з визначенням проблеми, цілей та прогнозованих результатів. Розроблено комплексно-цільову програму «Управління інноваційними процесами в ДНЗ». Моніторинг результативності впровадження інновацій засвідчив ефективність проведеної роботи та необхідність її подальшого планування і проведення.

Чільне місце в освітньому просторі закладу в 2016-2017 навчальному році посіли ІКТ-технології, що впроваджувались на адміністративному, методичному рівнях та у навчально-виховній роботі.

Фундаментальною складовою інформації, відкритості освіти, наближення її змісту до потреб повсякденного життя кожної сім’ї, кожної дитини КЗ «ДНЗ № 72 ВМР» діяв сайт.

Як складова моделі діяльності ДНЗ щодо формування ключових компетенцій дошкільників використовувався комплекс інтернет-сервісів, зокрема:

 • на основі профілю G+ діяла спільнота «Дошкільний навчальний заклад «Журавлик»;
 • група «Учасники освітньо-виховного процесу»;
 • сторінки G+ кожного із педагогів, всіх вікових груп та музичного кабінету;
 • блог вихователя-методиста «Методичний квартал» та блоги вікових груп.

Аспекти роботи спільноти та групи «Учасники освітнього процесу» КЗ «ДНЗ № 72 ВМР» було успішно представлено на Восьмому Міжнародному форумі «Сучасні заклади освіти» та Четвертій Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «WorldEdu» у номінації «Соціальне партнерство в контексті модернізації національної освіти», де методичний посібник «Соціальне партнерство дошкільного навчального закладу: впровадження пренатальної та перинатальної педагогіки» (автори Волкова Н.І., Журавель Н.В.) став Лауреатом І ступеня (золота медаль). В рамках форуму проведено майстер-клас «Фоаміран: квіткові фантазії», майстер - вихователь КЗ «ДНЗ № 72 ВМР» Пархоменко Т.В.

В рамках І регіонального фестивалю педагогічної майстерності «LEADFEST» на базі КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» вихователем-методистом Журавель Н.В. проведено авторський майстер-клас «Соціальне партнерство дошкільного навчального закладу: впровадження пренатальної та перинатальної педагогіки».

17 березня 2017 року в рамках Восьмої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти - 2017" та П'ятої міжнародної виставки освіти за кордоном World Edu» педагоги КЗ «ДНЗ № 72 ВМР" на чолі з Директором департаменту Вінницької міської ради Яценко О.В. прийняли участь у роботі Всеукраїнського методологічного семінару «Варіативні моделі комп’ютерно- орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу».

Сертифікатами доповідача Всеукраїнського методологічного семінару «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу» в рамках Восьмої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2017» нагороджені:

 • Волкова Н.І, завідувач КЗ «ДНЗ № 72 ВМР»;
 • Журавель Н. В., вихователь-методист КЗ «ДНЗ № 72 ВМР»;

Сертифікатами переможця природничо-математичного конкурсу «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences» за інноваційний підхід, високу результативність, формування позитивного іміджу освітньої галузі та вагомий внесок у розвиток природничо-математичної та інформаційної освіти України нагороджені:

 • Бистрицька А.С., вихователь КЗ «ДНЗ № 72 ВМР»;
 • Малик Н.М., вихователь КЗ «ДНЗ № 72 ВМР»;
 • Рябоконь К.П., вихователь КЗ «ДНЗ № 72 ВМР»;
 • Ірлянова О.Я., вихователь КЗ «ДНЗ № 72 ВМР»;
 • Нетребська Т.Й., вихователь КЗ «ДНЗ № 72 ВМР»;
 • Пархоменко Т.П., вихователь КЗ «ДНЗ № 72 ВМР»;
 • Цилюрик Н.Ю., вихователь КЗ «ДНЗ № 72 ВМР»;
 • Химич Н.В., музичний керівник КЗ «ДНЗ № 72 ВМР»;
 • Шликова Н.А., вихователь КЗ «ДНЗ № 72 ВМР»;
 • Шоломицька О.М., вихователь КЗ «ДНЗ № 72 ВМР».

 Йдучи в ногу з часом протягом 2016-2017н.р. використовувалися інформаційно-комунікаційні технології та системи мас-медіа для навчання дітей. Як запорука ефективності освітнього процесу при проведенні занять та методичної роботи ДНЗ педагогами використовувалась інтерактивна дошка «Panasonic».

У своїй практиці педагоги широко поєднували використання комп’ютерних технологій з конструктивно-будівельною діяльністю: LEGO-конструктори, фруктове конструювання (вихователі Малик Н.М., Бистрицька А.С., Каменських Г.Я., Нетребська Т.Й.).  Такий підхід дозволив сформувати у дітей вміння грамотно обгрунтувати  свою точку зору, не боятися задач з багатьма варіантами рішення, вміти вибрати один із варіантів і грамотно довести, що він найкращий, сформував основи інформаційної культури та комп’ютерної грамотності у дітей дошкільного віку.

В рамках дослідницько-експериментальної роботи всеукраїнського рівня в закладі було проведено Перший та Другий Вінницький сімейний LEGO-турнірVFLL (квітень, липень 2017 р.).

Педагогічні працівники систематично підвищували фаховий рівень та педагогічну майстерність, брали участь  в методичних об’єднаннях, семінарах, майстер-класах, міських конкурсах, інших  міських, обласних та всеукраїнських заходах. Зокрема, вихователь Бистрицька А.С. стала учасником семінару Л. Калуської «Інновації в дошкіллі.  Програми, технології, проекти, ідеї, досвід» (ВДПУ, 16 травня 2017 р.), вихователь Ратушняк В.М. – учасником презентації нового навчально-методичного посібника з освітньої програми для дитячих садків «Дошкільникам – освіта для сталого розвитку. Діємо разом» (м. Київ, 19 травня 2017 року), вихователь Цилюрик Н.Ю. – учасником всеукраїнського семінару Н.Гавриш «Освітні проекти: опановуємо технологію методичного конструктора» (м. Київ, 09 червня 2017 року).

07 - 08червня 2017 р. в рамках дослідницько-експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі» (модуль «Дошкільна освіта») проведено обмін досвідом роботи між педагогами КЗ «ДНЗ № 72 ВМР», КЗ «ДНЗ № 7 ВМР» та педагогами приватного НВК «Мрія» (м. Одеса). В свою чергу 16 - 17 червня 2017 р. вихователі Шликова Н.А., Цилюрик Н.Ю., Зять Н.В. взяли участь у фестивалі «Школа в жизни, жизнь в школе» (НВК «Мрія»).

Вихователі Волкова Н.І., Журавель Н.В., Шоломицька О.М., Шликова Н.А. пройшли курсову перепідготовку при КВНЗ «ВАНО».

1-5 липня 2017 року в рамках дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі» (Славське, Львівська обл.)педагоги КЗ «ДНЗ № 72 ВМР» Журавель Н.В., Ірлянова О.Я. успішно пройшли навчання за програмою Другої  Міжнародної Літньої школи «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences» та відповідне підсумкове тестування й отримали сертифікати підвищення кваліфікації Вчителя-експерта.

За наслідками чергової атестації в 2016-2017 навчальному році вихователю Мельник С.І. встановлено 9-й тарифний розряд,  вихователю Пархоменко Т.В. встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст» та нагороджено Грамотою Департаменту освіти Вінницької міської ради, вихователю Малик Н.М. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та нагороджено Грамотою Департаменту освіти Вінницької міської ради.

За наслідками позачергової атестації в 2016-2017 навчальному році вихователю Журавель Н.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», музичному керівнику Химич Н.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» та нагороджено Грамотою Департаменту освіти Вінницької міської ради.

Вихованці, педагоги та батьки закладу стали переможцями міських конкурсів:

 • міських  спортивних змагань в рамках VІІІ малих Олімпійських ігор серед вихованців дошкільних навчальних закладів м. Вінниці  (Маркова Ірина, І місце у змаганнях з шахів);
 • міської виставки-конкурсу новорічних композицій «Зимова феєрія –  2016» у номінації «Колективна робота»: колективна робота «Три сестриці-Подолянки пряли Зиму на світанку» (керівник дизайн-проекту: Пархоменко Тамара Віталіївна; техніка виконання: витинанка);
 • міського конкурсу «У колі дружньої родини», І місце (родина Вацеків, старша група № 7);
 • міського конкурсу серед дошкільних навчальних закладів «Колискова пісня», номінація «Колискові народів світу»: Шинкар Олена, турецька народна колискова (І місце);
 • чемпіонату з різних видів спорту серед вихованців дошкільних навчальних закладів м. Вінниці «Старти надій» - 2017 (Маркова Ірина, І місце у змаганнях з шахів).

 1-4 червня 2017 р. делегація КЗ «ДНЗ № 72 ВМР» взяла участь у Восьмому всеукраїнському дитячому форумі видавців (м. Львів), де вихователь Пархоменко Т.В. провела майстер-клас «Виготовлення листівки за допомогою фрактальних зображень», а Кирил Дем’янов, вихованець  ДНЗ, у Великій пізнавальній грі-квесті «Космовізія: супергерої та книжкова туманність» здобув звання Супергероя.

Впродовж року в закладі працювали  гуртки за здібностями та інтересами дітей, що давало можливість задовольняти потребу й цікавість дітей до певного виду діяльності, розвивати їхні природні задатки, активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість:

 • «Я – маленька людина» (правове виховання), друга молодша група № 1(4 – й рік життя), вихователі Нетребська Т.Й., Ірлянова О.Я.;
 • «Ключі до знань» (розвивальні ігри), друга молодша  група № 2 (4 – й рік життя), вихователь Рябоконь К.П.;
 • «Любій малечі про цікаві речі» (пізнавальний розвиток), друга молодша група № 3 (4 – й рік життя), вихователі Малик Н.М., Бистрицька А.С.;
 • «Граємо в шахи», друга молодша група    № 11 (4-й рік життя), вихователь Трегубова К. М.;
 • «Паросток» (моральне виховання),  середня група № 4 (5 - й рік життя), вихователь Цилюрик Н.Ю.;
 • «Школа чеснот» (формування етикету), середня група № 10 (5 – й рік життя), вихователь Шликова Н.А.;
 • «Мала академія дослідників» (пошуково-дослідницька діяльність), середня група № 12 (5 – й рік життя), вихователь Кравчук В.В.;
 • «Калиновий край» (народознавство), старша група № 5 (6 – й рік життя), вихователь Кучерук Г.І.;
 • «Наші руки – працьовиті, добре вміють все робити» (зображувальна діяльність, художня праця, конструювання за творами В.  Сухомлинського), старша група № 7 (6 – й рік життя), вихователь Пархоменко Т.В.;
 • «Лабораторія народної медицини» (валеологія), старша група № 9 (6 – й рік життя), вихователь Каменських Г.Я.;
 • «Вчимося англійської мови», Дошкільні групи № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, керівник Мартинюк Т.М.

Окремою ланкою методичної роботи у 2016-2017 н. р. стала організація взаємодії з родинами вихованців. Провідною формою роботи з батьками, яка характеризувалася значною педагогічною доцільністю, були групові та загальні батьківські збори, де батьки мали змогу детальніше дізнатися про специфіку діяльності закладу в цілому, груп та окремих служб (медичного кабінету та харчоблоку).

Вихователями надавались консультації для батьків. Діяв клуб взаємодії з батьками «Я – маленька людина» (керівник: вихователь Кучерук Г.І.).

Велика увага в закладі приділялася забезпеченню якісної підготовки дітей до навчання в школі. З цією метою у 2016-2017н.р. вихованці старших груп № 5, 7, 9 прийняли участь у святковій лінійці, присвяченій Дню знань, проведено спільні методичні заходи за участю педагогів дошкільного закладу та загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів із спеціалізованими класами з поглибленим вивченням математики і фізики № 34, екскурсії до школи (знайомство з класом, бібліотекою, спортивною залою, стадіоном).

 

Зведена інформація про готовність дітей старшого дошкільного віку (випускників 2017 року) до навчання в школі 

 

 № старшої групи

Вихователі

К-сть дітей старшого дошкільного віку

Високий рівень  (%)

Достатній рівень (%)

Середній рівень(%)

5

Кучерук Г.І.

30

87

13

0

7

Пархоменко Т.В.

Павелко А.П.

31

57

33

0

9

Каменських Г.Я.

Зять Н.В.

27

82

18

10

Всього

88

76 %

21 %

3 %

 

Методична робота з педагогами будувалася на діагностично-прогностичній основі, базувалася на глибокому аналізі роботи під час проведення освітньо-виховного процесу. Реалізовано програму діагностування професійної компетентності педагогів за рівнем педагогічної майстерності, яка

здійснювалася за допомогою анкет, діагностичних карт, карто­схем та аналізу педагогічної діяльності педагогів. Здійснення моніторингу якості освіти, педагогічної майстерності педагогів стало реальним підґрунтям для втілення шляхів реалізації пріоритетних напрямів роботи ДНЗ і дозволяло вчасно корегувати і надавати методичну допомогу в розв'язанні певних освітніх проблем. Педагогічне діагностування навчальних досягнень дітей здійснювалося тричі на рік. Педагогічне діагностування дошкільників засвідчило, що діти всіх вікових груп засвоїли програмові завдання на достатньому рівні, а моніторинг професійної майстерності педагогічного колективу показав, що педагоги закладу мають оптимальний та достатній рівні професійної майстерності.

На виконання річного плану роботи велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно - педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточували кваліфіковані педагоги, медичний персонал, які постійно здійснювали моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримували інтерес дитини до власного здоров’я.

Вихователі майстерно підібрали цікаві форми роботи, що спрямовувались на розширення знань дітей, що впливають на збереження та зміцнення власного здоров’я, можливості вдосконалення свого організму. Широко були застосовані практичні методи  та інтерактивні методи навчання,  ефективно використані різноманітні засоби художньо-мовленнєвої діяльності, дитячі мультфільми, мультимедійні презентації, зміст яких був націлений на формування компетентності дітей щодо важливості активної рухової діяльності, необхідності достатньому перебуванню на свіжому повітрі, необхідності загартовуватись, раціонально харчуватись з використання корисної їжі, значення для здоров’я цікавого і корисного відпочинку,  вироблення навичок керування своїми емоціями, орієнтування у фізіологічних змінах свого організму.

 Протягом навчального року медичною сестрою Янковською. Л.Ф., лікарем Кушнірук Л.П. та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 79% до 90%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 130-150 уд./хв.

Значний вплив у підвищенні рівня фізичного розвитку, зниженні захворюваності окремих категорій вихованців відіграло поповнення матеріально – технічної бази закладу, вікових груп спортивним інвентарем відповідно до «Типового переліку обов'язкового обладнання, навчально – наочних посібників та іграшок в дошкільних закладах» й ефективне використання їх на заняттях та під час проведення профілактично – оздоровчих заходів: під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

 

Аналіз рівня захворюваності дітей (кількість випадків)


 

Загальна  захворюваність

Ранній вік

Дошкільний  вік

Повітряно-крапельні

Пневмонія

2012 р.

343

93

250

277

21

2013 р.

261

73

188

213

11

2014 р.

375

158

202

300

2

2015 р.

387

172

182

301

-

2016 р.

361

162

173

291

-

2017 р.

368

137

295

282

-


Аналіз рівня захворюваності дітей санаторних груп з хронічними захворюваннями дихальних шляхів (в промілях)


 

Старша  група

Середня  група

Молодша  група

Повітряно-крапельні захворювання

Загальна  захворюваність

2012-2013 н.р.

223

548

173

230

343

2013-2014 н.р.

281

481

199

204

322

2014-2015 н.р.

250  

       430          

181

207

300

2015-2016 н.р.

212

405

179

200

295

2016-2017 н.р.

216

381

161

186

273

 

Великого значення надано увагу проведенню оздоровчих заходів, загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей (загартування повітрям і водою, вживання вітамінів, часнику, цибулі, лимонів), оздоровлення вихованців закладу засобами кріотерапії та галотерапії. На належному рівні проводилась робота щодо попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.

Прикінцевим результатом проведеної роботи стало формування у дітей свідомого ставлення до особистого здоров’я, усвідомлення того, що «Я – духовно здоровий», «Я – психічно здоровий», «Я – духовно здоровий», «Я – соціально здоровий».

Проведена системна та послідовна управлінська, методична  та організаційно-педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік.