Вересниться Вересень айстрами, жоржинами, журавлиним клекотом, де-не-де ожиною. Заграє до школярів Листячком та росами, і вітає школярів із початком осені. Недін Лариса

Річний звіт про діяльність закладу

Аналіз роботи закладу дошкільної освіти

за 2018 – 2019 н. р.

 

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 72 Вінницької міської ради» комбінованого типу у своєму складі має 12 вікових груп: 10 – для дітей дошкільного віку, 2 – раннього віку, з них 9 груп загального розвитку, 3 групи компенсуючі (санаторні) для дітей з неспецифічними захворюваннями органів дихання. Дитячий контингент налічує 362 особи, з них  74 - раннього віку, 220 - дошкільного, 68 дітей відвідує санаторні групи.

Заклад укомплектовано педагогічними кадрами.

Аналіз  статистичних  даних  складу  педагогічного  колективу  

Кількісний склад педагогічних кадрів

 

Навчальний рік

Кількість педагогічних працівників

Освіта

Повна вища

Базова  вища

Неповна вища

кількість

%

кількість

%

кількість

%

2015-2016

28

18

64

3

10,7

7

25,3

2016-2017 

28

21

75

2

7,1

5

17,9

2017-2018

28

19

67,8

4

14,3

5

17,9

2018-2019

29

18

62,1

2

6,9

9

31

Організація освітнього процесу закладу дошкільної освіти в 2018 – 2019 н. р. здійснювалась згідно з Національною доктриною розвитку освіти в Україні, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти і була спрямована на реалізацію завдань Програми розвитку дошкільного навчального закладу на 2016 – 2020 р.р.,забезпечення соціального партнерства, психологічної підтримки сім'ї в контексті здоров’язбережувального розвитку дитини-дошкільника, формування та розвиток математичного, інженерного мислення дошкільнят з використанням в навчально-виховному процесі сучасних роботів, робототехнічних платформ та відповідних датчиків формування предметно-практичної компетенції у дітей на основі впровадження інноваційних технологій розвитку здібностей і обдарованості дошкільників, опанування дітьми дошкільного віку знань основ природничих наук.

Методична робота в КЗ «ДНЗ № 72 ВМР» упродовж  2018 – 2019 навчального року була спрямована на підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, розвиток творчого потенціалу кожного члену педагогічного колективу, а відтак – на досягнення позитивних результатів у вихованні, розвитку та навчанні дітей, оптимізації освітнього процесу.

Зміст методичної роботи в закладі будувався на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, прогресивному педагогічному досвіді. З метою реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 № 1/9-322 «Про організацію освітньої  роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році» впроваджувалася комплексна Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина», автори: Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Богданець-Білоскаленко Н.І. (вихователі всіх вікових груп).

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 21.02.2017 № 272 комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 72 Вінницької міської ради» у 2018-2019 н.р. працював відповідно статусу експериментального всеукраїнського рівня дослідно-експериментальної роботи за темою «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі». Станом на 01.06. 2019 р. завершено ІІ (теоретико-моделювальний) етап.

Дослідно-експериментальна робота на ІІ етапі була направлена на апробацію варіативної моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу закладу та умов забезпечення експерименту, підготовку дітей та педагогів щодо використання варіативної моделі.

Пріоритети надавалися побудові освітнього процесу на засадах міжпредметних зв’язків, інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей, які передбачали формування уявлень та вмінь дітей у галузях природничих наук, технологій, інженерії, мистецтва, математики та акценті уваги на вивченні точних наук, вихованні культури інженерного мислення, ранній профорієнтації.

Впродовж 2018-2019 н.р. в закладі були створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування професійної компетентності педагогів. Значна увага приділялась роботі з питань самоосвіти.

Методичний кабінет закладу забезпечував педагогів необхідною періодикою, науковою та методичною літературою, рекомендованою Міністерством освіти і науки України до використання в освітньому процесі закладів дошкільної освіти.

Методична робота з педагогами будувалася на діагностично-прогностичній основі.

Методичні заходи мали інтерактивний характер та були  спрямовані на підвищення якості освітнього процесу крізь призму сучасних тенденцій розвитку дошкільної освіти.

Широко використовувалися інтерактивні форми методичної роботи з педагогами, зокрема науково-практичний семінар, семінар-практикум, робота творчої групи, відкриті покази, майстер-класи. Завідувачем Волковою Н.І. та вихователем-методистом Журавель Н.В. надавалися змістовні консультації.

Систематично проводились педагогічні години.

Варто відмітити методичні напрацювання творчої групи «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища формування компетенцій дитини в дошкільному навчальному закладі» у складі завідувача Волкової Н.І., вихователя-методиста Журавель Н.В., музичних керівників Гресько К.О., Мартошенко Л.,  вихователів Нетребської Т.Й., Рябоконь К.П., Бистрицької А.С., Малик Н.М., Цилюрик Н.Ю., Павелко А.П., Пархоменко Т.В., Трегубової К.М., Зять Н.В., Каменських Г.Я., Шоломицької О.М., Шликової Н.А.

Станом на 01.06.2019 р. завершено ІІІ (узагальнювально-впроваджувальний) етап дослідно-експериментальної роботи за темою «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі».

Дослідницько-експериментальна робота комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 72 Вінницької міської ради» в рамках всеукраїнського проекту «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі» на ІІІ етапі була спрямована на створення необхідного матеріально-технічного, методичного забезпечення апробації перспективного педагогічного досвіду з теми експерименту, вивчення, розробку, систематизацію, узагальнення матеріалів із заявленої теми з метою пошуку оптимальних шляхів розвитку досліджуваної теми, об’єднанню педагогів на  засадах взаємної творчості, колективної співпраці.

Одним із найголовніших завдань закладу на ІІІ етапі дослідно-експериментальної роботи було удосконалення механізмів розвитку продуктивного, критичного мислення дітей, формування в них цілісної картини cвіту, вміння досліджувати, моделювати, творити на засадах міжпредметних зв’язків, інтеграції складових STREAM-освіти.

Упродовж  ІІІ етапу активно використовувалися складові комп’ютерно- орієнтованого середовища закладу дошкільної освіти:

-         комп’ютерний клас;

-         використання в методичній роботі, освітньому процесі та в роботі з батьками інтерактивної дошки PanabortPanasonic;

-         використання комп’ютерних технологій, зокрема розвиваючих online-ігор, мультфільмів тощо як підсилюючого розвивального компоненту в навчальній діяльності.

Продовжена робота щодо забезпечення відкритості закладу його соціокультурному довкіллю, розвитку партнерської взаємодії з  різними соціальними інституціями, в тому числі і тісного контакту із сім’єю, у навчанні, вихованні та соціалізації, ефективності роботи з формування компетенцій дитини, якій сприяло функціонування веб-сайту, удосконалення освітнього інформаційного середовища у хмарній інфраструктурі Google+, де діяльність КЗ «ДНЗ № 72 ВМР» висвітлена  у блогах завідувача, вихователя-методиста, музичних керівників, блогах кожної  із вікових груп.

Однією із характерних рис діяльності закладу в рамках дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського проекту «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі» стало соціальне партнерство – принципова необхідність, бо очевидно, що успішно розвивається той навчальний заклад, який відкритий для співпраці, швидше реагує на суспільні зміни, шукає нові ресурси для просування вперед.

Надійними партнерами КЗ «ДНЗ № 72 ВМР» стали:

  • Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України;
  • Przedszkolem  Nr 2 im. „Misia Uszatka” (Віні Пух) w Swarzędzu (Сважендзе) – Польща, Познань;
  • КЗ «ДНЗ № 4 «Дивосвіт» ССР», смт. Слобожанське Дніпропетровської області.

Пріорітети  освітньої діяльності в закладі надавалися побудові освітнього процесу на засадах міжпредметних зв’язків, інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей, який передбачав формування уявлень та вмінь дітей у галузях природничих наук, технологій, інженерії, мистецтва, математики та акценті уваги на вивченні точних наук, вихованні культури інженерного мислення. Здійснювалася рання профорієнтація.

В закладі широко застосовувався інтегрований підхід до організації освітнього процесу, у своїй практиці педагоги поєднували використання комп’ютерних технологій з конструктивно-будівельною діяльністю.

Активно впроваджувалися інноваційні технології природничо-математичного циклу, що сприяло виявленню потенційних математичних здібностей, підвищенню результативності логіко-математичного розвитку дітей, розвитку необхідних для сучасної людини мисленнєвих якостей та операцій.

В рамках дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня слід виокремити методичні напрацювання творчої групи «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища формування компетенцій дитини в дошкільному навчальному закладі» під керівництвом вихователя-методиста Журавель Н.В., у складі завідувача Волкової Н.І., музичних керівників Березюк М.О., Мартошенко Л.О., вихователів Нетребської Т.Й., Рябоконь К.П., Бистрицької А.С., Малик Н.М., Цилюрик Н.Ю., Павелко А.П., Пархоменко Т.В., Зять Н.В., Каменських Г.Я., Шоломицької О.М., Шликової Н.А., Трегубової К.М., Добровольської Т.А.

Впродовж узагальнювально-впроваджувального етапу успішно реалізовувалися освітні проекти:

-         «Дошкільнятам про фрактали», вихователі Анжела Павелко, Тамара Пархоменко, Олеся Ірлянова, Тетяна Нетребська;

-         «Інтеграція оздоровчих та логіко-математичних технологій», вихователі Наталія Зять, Клавдія Трегубова;

-         «LEGO + Математика», вихователі Анжела Бистрицька, Наталія Малик, Катерина Рябоконь;

-         «Формування комунікативної компетентності дошкільників з використанням інформаційно-комунікаційних технологій», вихователі Наталія Цилюрик, Наталія Зять;

-         «Ознайомлення дошкільників з основами  біомедицини», вихователі Ольга Шоломицька, Наталія Шликова;

-         «Пошуково-дослідницька діяльність дошкільника: перші кроки до основ наук», вихователь  Тетяна Добровольська.

Ефективність добору засобів діяльності, спрямованих на досягнення  результативності в реалізації освітнього процесу засвідчує проведений у жовтні 2018 р. Другий архітектурний конкурс серед вихованців КЗ «ДНЗ № 72 ВМР» за темою: «Дитячий садок майбутнього» та Четвертий Вінницький сімейний LEGO-турнір за темою «Вінниця: подорож у майбутнє», актуальність: створення віртуального комфортного середовища міста майбутнього, «міста, в якому хочеться залишитися…».

Турнір та конкурс стали проявом сімейної ініціативи, громадської свідомості й активності, втіленням неймовірних рішень.

У січні 2019 р. в рамках реалізації Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти та науки України і компанією TheLEGOFoundation заклад долучився до всеукраїнського проекту «Сприяння освіті», що надало нам можливість значно розширити упровадження ігрових та діяльнісних методів навчання дошкільнят в рамках реалізації освітнього проекту «LEGO + Математика».

Досвідом роботи педагогів закладу із реалізації освітнього проекту «LEGO + Математика» систематично висвітлюється у групі «Сприяння освіті» соціальної мережі ФЕЙСБУК.

Освітній проект «Формування комунікативної компетентності дошкільників з використанням інформаційно-комунікаційних технологій» (автори: вихователі Наталія Зять, Наталія Цилюрик) став переможцем (І місце) загальноміського конкурсу освітніх проектів у дошкільній освіті міста 2018 у номінації «Художньо-мовленнєвий».

14-16 березня 2019 р. у Київському Палаці дітей та юнацтва відбулася Десята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та Дев’ята міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu».

Дипломом та Золотою медаллю у номінації «SТЕМ-навчанняяк освітній ресурс ХХІ століття» нагороджено комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 72 Вінницької міської ради», який було представлено методичною розробкою «Формування комунікативної компетентності дошкільників з використанням інформаційно-комунікаційних технологій», автори - Гриб’юк О.О., провідний науковий співробітник відділу комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Волкова Н.І., завідувач КЗ «ДНЗ № 72 ВМР»,   Журавель Н.В., вихователь-методист КЗ «ДНЗ № 72 ВМР», Зять Н.В., вихователь КЗ «ДНЗ № 72 ВМР», Цилюрик Н.Ю., вихователь КЗ «ДНЗ № 72 ВМР». 

У методичній розробці розкрито науково-методична та практична організація роботи з дітьми дошкільного віку, спрямована на створення мовленнєвого середовища, сприятливих умов для активізації комунікативної, художньої, ігрової та пізнавальної активності дітей на засадах інтеграції складових STREAM-освіти та міждисциплінарного підходу з педагогічно виваженим використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

В рамках стендових презентацій дослідницького проекту «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences» дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою: «Варіативні моделі комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі» проведено майстер-класи «Соціальне партнерство закладу дошкільної освіти: інтегрований підхід»., завідувач КЗ «ДНЗ № 72 ВМР» Волкова Наталія Іванівна, «Інтеграція оздоровчих і логіко-математичних технологій в ЗДО», Зять Наталія Вікторівна, вихователь КЗ «ДНЗ № 72 ВМР», «Розвиваємо мовлення дитини цікаво», Цилюрик Наталія Юріївна, вихователь КЗ «ДНЗ № 72 ВМР».

15 березня в рамках ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу» вихователем-методистом КЗ «ДНЗ № 72 ВМР» Журавель Наталею Володимирівною, експертом проекту «Clever: SchoolofNaturalandMathematicalSciences», презентовано доповідь «Модернізація інноваційного освітнього середовища закладу дошкільної освіти в контексті неперервності освіти».

Досвід роботи закладу з інтеграція складових  STREAM-освіти та міждисциплінарного підходу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в рамках дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Варіативні моделі комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі» 15 травня 2019 року було представлено на Координаційній раді Асоціації працівників дошкільної освіти України (КЗ «ДНЗ № 7 ВМР», м. Вінниця). 

В процесі комплексного підходу до вирішення завдань проекту, шляхом поєднання ефективних педагогічних впливів, впровадження широкого спектру освітніх та оздоровчих інновацій, соціального партнерства та співпраці з сім'єю в рамках всеукраїнського проекту «Варіативні моделі комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу» педагоги закладу досягли певних результатів:

-         збагатили матеріально – технічної бази  закладу;

-         розширили кругозору дітей,відкрили шлях до основ точних наук;

-         розкрили перед дітьми світоглядну картину світу;

-         заохотили їх до вивчення природничих наук;

-         досягли позитивної динаміки у зменшенні захворюваності.

Результати  моніторингу (вересень 2018 р., квітень 2019 р.) показують, що рівень компетентності вихованців груп, у яких реалізовувалися освітні проекти, значно вищий у порівнянні з іншими групами. Можна стверджувати, дослідницько-експериментальна робота комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 72 Вінницької міської ради» в рамках всеукраїнського проекту «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі» позитивно вплинула на розвиток інтелекту дітей, розширення уявлень про навколишній світ, формування екологічної, мовленнєвої культури, здоров’язбережувальних знань, умінь і навичок та розвиток математичного, логічного, інженерного мисленняв контексті неперервності освіти.

Ефективність дослідницько-експериментальної роботи: висока.

 

Важливим аспектом в оновленні методичної роботи ЗДО став проведений у вересні 2018 року науково-практичний семінар «Нормативно-правове забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти».

Вагому роль у методичній роботі закладу відіграв семінар-практикум «Формування позитивного іміджу педагога в сучасних соціально-політичних умовах».

В інтерактивному режимі було побудовано педагогічні ради:  «STREAM-освіта дошкільників: технології розвитку здібностей і обдарованості» (листопад 2018 р.), «Партнерство закладу дошкільної освіти та родини у фізичному та психічному розвитку дітей» (лютий 2019 р.), «Теоретико-методологічні основи впровадження Моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу КЗ «ДНЗ № 72 ВМР»» (квітень 2019 р.). В процесі їх проведення було застосовано такі форми роботи як інтерактивні бесіди, тренінг, дискусія, презентація досвіду роботи з елементами практикуму, інформ-кейс, методичний аукціон, робота  в групах тощо.

Результати моніторингу динаміки досягнень дітей старшого дошкільного віку

(ПОКАЗНИКИ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМИ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД2 ДО 7 РОКІВ «ДИТИНА» ТА БКДО ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

у 2018-2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ)

 

№ групи

К-сть дітей старшого дошкільного віку

Рівень засвоєння програми (%)

Високий рівень (%)

Достатній рівень (%)

Середній рівень (%)

1

22

100

0

0

2

25

100

0

0

3

24

92

8

 

11

20

100

0

0

Всього

101

98

2

0

 

За результатами  моніторингу динаміки досягнень дітей старшого дошкільного віку (показники засвоєння Програмидля дітей від2 до 7 років «Дитина» та Базового компоненту дошкільної освіти) до школи підготовлено 83 дітей, з яких:

 98 % мають високий рівень,   це обдаровані діти, які мають глибокі системні знання та практичні вміння;

 2 % - достатній рівень, (діти мають достатні, але не глибокі знання, чекають підтримки від дорослого);

0 % - середній рівень( діти  розуміють запитання за програмою своєї вікової групи і відповідають при  допомозі вихователя; знання та практичні вміння обмежені та безсистемні).

Для  дітей, які мають достатній та середній рівень розроблені індивідуальні освітні маршрути (ІОМ), або індивідуальні освітні програми (ІОП), у яких визначено завдання освітньої роботи, педагогічні технології і психологічний супровід відповідно до індивідуальних особливостей дитини, визначення очікуваних результатів, строків їх досягнення та критеріїв оцінки ефективності заходів, що реалізуються, і тому подібне, відповідно до показників і потреб дітей вашого закладу.

Методична робота з педагогами будувалася на діагностично-прогностичній основі, базувалася на глибокому аналізі роботи під час проведення освітнього процесу. Реалізовано програму діагностування професійної компетентності педагогів за рівнем педагогічної майстерності, яка

здійснювалася за допомогою анкет, діагностичних карт, карто­схем та аналізу педагогічної діяльності педагогів. Здійснення моніторингу якості освіти, педагогічної майстерності педагогів стало реальним підґрунтям для втілення шляхів реалізації пріоритетних напрямів роботи ЗДОі дозволяло вчасно корегувати і надавати методичну допомогу в розв'язанні певних освітніх проблем. Педагогічне діагностування навчальних досягнень дітей здійснювалося тричі на рік. Педагогічне діагностування дошкільників засвідчило, що діти всіх вікових груп засвоїли програмові завдання на достатньому рівні, а моніторинг професійної майстерності педагогічного колективу показав, що педагоги закладу мають оптимальний та достатній рівні професійної майстерності.

На виконання річного плану роботи велику увагу впродовж навчального року колектив закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточували кваліфіковані педагоги, медичний персонал, які постійно здійснювали моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримували інтерес дитини до власного здоров’я.

Вихователі майстерно підібрали цікаві форми роботи, що спрямовувались на розширення знань дітей, що впливають на збереження та зміцнення власного здоров’я, можливості вдосконалення свого організму. Широко були застосовані практичні методи  та інтерактивні методи навчання,  ефективно використані різноманітні засоби художньо-мовленнєвої діяльності, дитячі мультфільми, мультимедійні презентації, зміст яких був націлений на формування компетентності дітей щодо важливості активної рухової діяльності, необхідності достатньому перебуванню на свіжому повітрі, необхідності загартовуватись, раціонально харчуватись з використання корисної їжі, значення для здоров’я цікавого і корисного відпочинку,  вироблення навичок керування своїми емоціями, орієнтування у фізіологічних змінах свого організму.

Упродовж навчального року медичною сестрою Захаровою Г.С.та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 70% до 90%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 130-150 уд./хв.

Значний вплив у підвищенні рівня фізичного розвитку, зниженні захворюваності окремих категорій вихованців відіграло поповнення матеріально-технічної бази закладу, вікових груп спортивним інвентарем відповідно до «Типового переліку обов'язкового обладнання, навчально – наочних посібників та іграшок в дошкільних закладах» й ефективне використання їх на заняттях та під час проведення профілактично – оздоровчих заходів: під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

 

Аналіз рівня захворюваності дітей

(кількість випадків)

 

 

Загальна захворюваність

Раннійвік

Дошкільний вік

Повітряно-крапельні

Пневмонія

2017-2018 н.р.

1026

409

617

320

1

2018-2019 н.р.

1005

415

618

360

-

 

Аналіз рівня захворюваності дітей санаторних груп з хронічними захворюваннями дихальних шляхів

(в промілях)

 

 

Старша група

Середня група

Друга молодша група

Повітряно-крапельні захворювання

Загальна захворюваність

2014-2015 н.р.

250  

       430          

181

207

300

2015-2016 н.р.

212

405

179

200

295

2016-2017 н.р.

216

381

161

186

273

2017-2018 н.р.

204

168

368

206

730

2018-2019 н.р.

202

163

352

198

638

 

Великого значення надано увагупроведенню оздоровчих заходів, загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей(загартування повітрям і водою, вживання вітамінів, часнику, цибулі, лимонів),оздоровлення вихованців закладу засобами кріотерапії та галотерапії.На належному рівні проводилась робота щодо попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.

Прикінцевим результатом проведеної роботи стало формування у дітей свідомого ставлення до особистого здоров’я, усвідомлення того, що «Я – духовно здоровий», «Я – психічно здоровий», «Я – духовно здоровий», «Я – соціально здоровий».

Проведена системна та послідовна управлінська, методична  та організаційно-педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік.