Вересниться Вересень айстрами, жоржинами, журавлиним клекотом, де-не-де ожиною. Заграє до школярів Листячком та росами, і вітає школярів із початком осені. Недін Лариса

Положення про батьківський комітет дошкільного навчального закладу

 

 

1. Мета, завдання, основні принципи діяльності

1.1. Метою діяльності комітету є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань дошкільного закладу.

1.2. Основними завданнями діяльності комітету є сприяння створенню умов для:

* формування та розвитку особистості дитини та її громадської позиції;
* виховання дітей шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;
* формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;
* захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;
* всебічного зміцнення зв’язків між родинами, дошкільним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
* організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;
* вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази дошкільного закладу та його благоустрою.

Основними принципами діяльності комітету є:

* законність;
* гласність;
* колегіальність;
* толерантність;
* виборність;
* організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;
* підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, групів (групи).

2. Організація і зміст роботи батьківського комітету

2.1. Батьківський комітет обирається протягом вересня місяця на загальних зборах батьків дошкільного закладу більшістю голосів терміном на один рік.

2.2. Кількість членів батьківського комітету входять: представники від батьків кожної групи дітей, якого рекомендують групові батьківські збори, завідувач дошкільним закладом, лікар, представник шефських організацій.

2.3. Зі складу батьківського комітету обирається голова і секретар.

2.4. Кожен член батьківського комітету має певні обов’язки , виконує їх за допомогою активу. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються батьківським комітетом залежно від умов роботи дошкільного закладу. Кожен член батьківського комітету може вносити на розгляд комітету питання, зв’язані з поліпшенням роботи дошкільного закладу.

2.5. Батьківській комітет за допомогою комісій, створених з активу, допомагає дошкільному закладу:

* в організації заходів педагогічної пропаганди серед батьків, загальних і групових батьківських конференцій по обміну досвідом сімейного і громадського виховання, доповідей і лекцій для батьків, батьківських лекторіїв, папок-пересувок для батьків, випуску стінних газет, відкритих днів для батьків;
* в налагодженні зв’язку дошкільного закладу з сім’ями вихованців;
* в організації чергувань батьків у дошкільному закладі;
* в створенні умов для оздоровлення дітей;
* контролювати організацію харчування дітей;
* в зміцненні господарчого стану закладу – ремонті приміщення, обладнання, господарчого інвентарю, в благоустрої та озелененні ділянок, виготовлення різних посібників, іграшок;
* організації дитячих свят, екскурсії та інших видовищ.

2.6. Батьківський комітет планує свою роботу у відповідності з планом роботи дошкільного закладу на рік і, виходячи з річного плану, складає робочі плани на квартал.

2.7. Рішення батьківського комітету можуть прийматися простим голосуванням при наявності 2/3 його членів.

2.8. Рішення батьківського комітету погоджуються із завідувачем дошкільного закладу.

2.9. Батьківський комітет підзвітний батьківським зборам, перед якими він звітує 2 рази на рік. За вимогою батьків можуть проводитися позачергові звіти батьківського комітету.

2.10. Члени батьківського комітету, які не беруть участі в його роботі, можуть бути відкликані батьківськими зборами до закінчення строку повноважень, а на їх місце обираються інші.

2.11. Плани і облік роботи батьківського комітету, протоколи засідань та інша документація зберігаються в справах дошкільного закладу і передаються за актом при здачі справ новообраному комітетові.

3. Права батьківського комітету

3.1. Батьківський комітет керується в своїй роботі „Положенням про батьківський комітет дошкільного навчального закладу”.

3.2. Батьківський комітет має право:

* виносити завідувачу пропозиції з усіх питань поліпшення виховної роботи , медичного обслуговування, організаційно-господарської роботи дошкільного закладу. Завідувач дошкільним закладом розглядає пропозиції батьківського комітету і доводить до його відома про прийняті ним рішення;
* систематично контролювати якість харчування дітей;
* заслуховувати повідомлення окремих батьків про сімейне виховання, популяризувати кращий досвід різними засобами;
* у випадках невиконання батьками своїх обов’язків по вихованню дітей вживати заходи по створенню нормальних умов життя дітей в сім’ї, в окремих випадках повідомляти по місцю роботи батьків та інші відповідні організації для громадського впливу;
* бути присутніми за запрошеннями на педагогічних, виробничих нарадах, на районних і міських конференціях по дошкільному вихованню.