Вересниться Вересень айстрами, жоржинами, журавлиним клекотом, де-не-де ожиною. Заграє до школярів Листячком та росами, і вітає школярів із початком осені. Недін Лариса

Положення про гурткову роботу

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГУРТКОВУ РОБОТУ

в комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад № 72 Вінницької міської ради»

1. Загальні положення

1.1.      Гурткова робота в дошкільному навчальному закладі (далі ДНЗ) є додатковою організаційною формою освітнього процесу.
1.2.      Діяльність Гуртка є однією з форм безкоштовної додаткової освіти в ДНЗ.
1.3.      Положення про гурткову роботу (далі Положення) розглядається та схвалюється на педагогічній раді та затверджується наказом по ДНЗ.

2. Мета і завдання гурткової роботи

Мета гурткової роботи:

 • виявлення, підтримка та розвиток обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей дошкільного віку;
 • забезпечення персонального шляху реалізації особистісного потенціалу вихованців;
 • проектування індивідуального освітнього маршруту дитини;
 • реалізація інваріантної складової Базового компоненту дошкільної освіти за одним чи кількома пріорітетними напрямами освітньої діяльності;
 • реалізація варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти;
 • організація діяльності ДНЗ, що відповідає сучасним вимогам суспільства.

3. Основні напрями і форми діяльності гурткової роботи

3.1. Основні напрями гурткової роботи:

 • дослідження освітньої ситуації в ДНЗ;
 • аналіз природних нахилів, здібностей, обдарованості вихованців ДНЗ;
 • вивчення соціального замовлення батьків;
 • організація предметно-розвивального середовища для здійснення гурткової роботи, ефективної організації життєдіяльності дітей;
 • аналіз підвищення якості освіти засобами організації гурткової роботи в ДНЗ.

3.2. Основні форми гурткової роботи:

 • різновиди форм освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку (спеціальні заняття, інтегрована освітня діяльність, ігри, самостійна творчість та індивідуальна робота);
 • участь вихованців у заходах загальносадкового (міського) рівня у відповідності до профільного спрямування гуртка;
 • різновиди співпраці з батьківською громадою з питань реалізації гурткової роботи.

4. Організація гурткової роботи

 • Гурткова робота здійснюється на базі ДНЗ.
 • Освітня діяльність в рамках реалізації гурткової роботи здійснюється під час організації життєдіяльності дітей в груповому приміщенні.
 • В приміщенні, в якому здійснюється гурткова робота, створюється предметно-розвивальне середовище для інтенсивного розвитку дітей у відповідності до обраного виду діяльності.
 • Зміст гурткової роботи відображають у річному плані роботи та узгоджують із Базовим компонентом дошкільної освіти.
 • Діти, охоплені гуртковою роботою, виявляють добровільне бажання щодо участі в освітній діяльності.
 • Гурткова робота проводиться відповідно до програми, затвердженої на засіданні педагогічної ради ДНЗ, плану роботи гуртка (затвердженого керівником).
 • Час та періодичність проведення різновидів освітньої діяльності в рамках гурткової роботи визначається розкладом роботи гуртка та групи (затверджених наказом керівника ДНЗ).
 • Наповнюваність груп для гурткової роботи встановлюється керівником ДНЗ залежно від профілю та можливостей організації навчально-виховного процесу.
 • Ефективність діяльності гуртка оцінюється за результатами контролю з боку адміністрації ДНЗ, моніторинговими даними.
 • Керівник гуртка звітує про перебіг гурткової роботи перед педагогічним колективом на педагогічній раді.
 • Керівник ДНЗ звітує про результати та досягнення гурткової роботи в ДНЗ перед батьківською громадськістю.

5. Права та обов’язки педагога, який здійснює гурткову роботу

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2013 № 665.

Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» від 18.09.2014 №1/9-473.)

5.1. Педагог, який здійснює гурткову роботу зобов’язаний:

 • планувати, організовувати та здійснювати навчально-виховну, організаційно-масову роботу гуртка;
 • здійснювати набір вихованців до гуртка на основі їх інтересів та потреб; забезпечувати збереження контингенту, обираючи індивідуальні маршрути розвитку дитини;
 • виявляти здібності вихованців та сприяти їх розвитку;
 • надавати практичну допомогу вихованцям в оволодінні вміннями та навичками з обраного виду діяльності;
 • створювати безпечні умови організації освітньої діяльності;
 • обирати ефективні форми, методи та засоби навчально-виховної роботи;
 • надавати кваліфіковану консультаційну та практичну допомогу батькам дітей, охоплених гуртковою роботою;
 • брати участь у роботі педагогічної ради ДНЗ;
 • виконувати посадові інструкції, інструкції з охорони праці, правила внутрішнього трудового розпорядку ДНЗ та інші правила, які регламентують діяльність ДНЗ;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, займатись самоосвітою;
 • вітувати перед педагогічним колективом про перебіг гурткової роботи у встановлені терміни;
 • вести необхідну документацію за встановленою формою та забезпечувати її зберігання;
 • забезпечувати збереження обладнання, устаткування, інвентарю.

5.2. Педагог, який здійснює гурткову роботу має право:

-         використовувати методики навчання і виховання, програми та посібники відповідно до напряму роботи гуртка;

 • вносити пропозиції до плану роботи закладу;
 • приймати участь у створенні відповідних умов здійснення гурткової роботи;
 • брати участь у методичних об’єднаннях та науково-методичних заходах;
 • поширювати досвід роботи ДНЗ з гурткової роботи у методичних заходах різного рівня; публічно презентувати педагогічні ідеї, авторські напрацювання щодо організації гурткової роботи.

6. Документація

6.1. Документи, що регулюють діяльність гуртка:

 • Статут ДНЗ;
 • наказ про організацію гурткової роботи в ДНЗ;
 • Положення про гурткову роботу (схвалене на педагогічній раді та затверджене наказом по ДНЗ);
 • робоча навчальна програма гуртка (затверджена на педагогічній раді);
 • план роботи гуртка на навчальний рік (затверджений на педагогічній раді);
 • розклад занять (затверджений керівником закладу);
 • список дітей, охоплених гуртковою роботою;
 • матеріали контролю за якістю та результативністю гурткової роботи;
 • звітні матеріали гурткової роботи (за звітний період для педагога, який здійснює гурткову роботу; за підсумками навчального року для керівника закладу).